Peres eljárások

A személyi és vagyoni jogviták joga

A szakterület vezetője: 

Dr. Varga M. Péter

A jogviták az üzleti élet megkerülhetetlen részét képezik, amelyek megfelelő ellátása Ügyfeleink számára mindig kiemelt jelentőségű.
A jogviták mindig kockázattal járnak: megzavarhatják a mindennapi üzletmenetet, reputációs kárt okozhatnak, és jelentős költségeket generálhatnak. Ekként a jogviták sikeres rendezése Ügyfeleink továbblépésének kulcsát képezi, elsősorban üzleti okokból, de sokszor az emberi tényezők sem elhanyagolhatóak.
A jogviták megértése és szakszerű, gazdasági és jogi szempontból történő gyors kezelése soha nem volt még ilyen fontos, mint a jelenlegi, krízisekkel terhelt időszakban. A vitában való részvétel stresszes, időigényes és költséges, és mi Ügyfeleinkkel együtt dolgozunk azon, hogy ésszerű megoldások mentén, reális célkitűzésekkel vállaljuk az ezzel járó feladatokat.
Gyakran előfordul, hogy Ügyfeleink az üzleti vagy személyes kapcsolatukat szeretnék megőrizni az ellenérdekű féllel és/vagy el kívánják kerülni a vitával járó kedvezőtlen publicitást. Ilyen körülmények között a legtöbb esetben képesek vagyunk elkerülni a tárgyalótermet, és a viták rendezésének más módjait vizsgáljuk meg.
A peres eljárásokban Ügyfeleink számára szakértelmet és stratégiai tanácsadást biztosítunk. Más szakterületekről érkező kollégáink számos kapcsolódó területen rendelkeznek gyakorlati tudással, amelyet rendszeresen hasznosítunk, ideértve a vállalati, a munkaügyi, a büntetőjogi és a szabályozási (compliance) tapasztalatokat is.
Kapcsolat 

Szolgáltatások

Perstratégiai tanácsadás
Hiszünk abban, hogy az eredményes perek titka a jól kidolgozott perstratégia és a polgári peres eljárások szabályainak az ismerete. Ennek megfelelően kiemelt figyelmet fordítunk a pertaktika kidolgozására és a perelőkészítő munkára.
Az új polgári perrendtartás által megkövetelt fegyelmezett és fókuszált pereskedés eredményessége érdekében előzetesen összegyűjtjük a releváns tényeket, részletesen elemezzük a jogi helyzetet, értékeljük a rendelkezésre álló bizonyítékokat és megbecsüljük a várható költségeket.
Peres képviselet munkaügyi jogvitákban
A munkaügyi viták tipikusan a munkáltatók és a munkavállalók között alakulnak ki. Ezek a viták általában a fizetéssel, a juttatásokkal, a foglalkoztatási feltételekkel és a heti munkaórák számával kapcsolatos nézeteltérésekből állnak.
Széleskörű tapasztalattal rendelkezünk munkáltatók képviseletében, és értjük azokat a kockázatokat és megfontolásokat, amelyek a cégeket vezetik a munkavállalókkal való konfliktusok során. Szemmel tartjuk, hogy a megoldatlan munkaügyi viták sztrájkhoz vagy munkabeszüntetéshez vezethetnek. Az ilyen típusú akciók a munkáltató számára következményekkel járhatnak, beleértve a nyereségcsökkenést, a termelés hiányát vagy a kényszerű bezárásokat. Tapasztalatunk ugyanakkor kétoldalú, gyakran járunk el munkavállalói oldalon, és képviseljük ügyfeleinket jogellenes munkaviszony megszüntetése esetén és egyéb pl. egyenlő bánásmódot sértő munkáltatói intézkedések esetén.
Peres képviselet polgári és gazdasági perekben
Polgári jogi, gazdasági jogi ügyekben teljes körű peres képviseletet nyújtunk Ügyfeleink részére felperesi és alperesi oldalon egyaránt.
Peres képviseleti szolgáltatásunk a gazdasági jog valamennyi területére kiterjed, évtizedes peres tapasztalattal rendelkezünk kártérítési perekben, szavatossági igényekből származó perekben, valamint cégek közötti elszámolási vitákban.
Peres képviselet közigazgatási perekben
A közigazgatási perben a bíróság a hatósági eljárások törvényességét ellenőrzi, azaz a közigazgatási szervek által végzett közigazgatási cselekmény (mely jellemzően valamely hatósági ügyben hozott döntés) jogszabályoknak való megfelelőségét vizsgálja meg.
Az eljárások tárgya lehet bármilyen közigazgatási tevékenység és jogszabályban megállapított kötelezettség elmulasztása.
Ügyfeleinket rendszeresen képviseljük adó- közbeszerzési, építési, közlekedési és ingatlan-nyilvántartási perekben.
Képviselet Közszolgálati Döntőbizottság előtt
A közszolgálati panasz a munkáltatói intézkedésekkel szembeni igény érvényesítésének eszköze, melyet a Közszolgálati Döntőbizottság - bíróság előtt támadható - határozattal bírál el. A Közszolgálati Döntőbizottság tehát egy bírósági munkaügyi jogvitát megelőző jogorvoslati fórum.
A panasz előterjesztésére jogosultak személyi köre a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) hatálya alá tartozó kormánytisztviselők. A Kit. rendelkezései értelmében minden kormányzati szolgálati jogviszonyból származó igény a Döntőbizottság előtt érvényesíthető. A panaszt a sérelmesnek tartott munkáltatói intézkedésről szóló irat kézbesítésétől számított harminc napon belül lehet benyújtani. Tipikusan panaszolt dokumentumok: a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése és megszüntetése kapcsán keletkező iratok, az összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló írásbeli felszólítások, a teljesítmény-értékelések, illetve a fegyelmi és kártérítési ügyben hozott határozatok.
Ügyfeleinket a Döntőbizottság előtt nagy hatékonysággal képviseljük. Az eljárás illeték- és költségmentes. Esetleges sérelmes döntés vagy alaki hibák esetén a bírói utat vesszük igénybe. Amennyiben a Döntőbizottság nem szabályszerűen volt megalakítva vagy a határozatának meghozatalában kizárt személy vett részt, úgy a bíróság a Döntőbizottságot új eljárás lefolytatására és új határozat meghozatalára kötelezi, ezt meghaladóan minden más eljárási szabálysértés esetén a teljes eljárás megismétlése szükséges a bírósági eljárásban.
Lighthouse Legal - Dr. Varga M. Péter Ügyvédi Iroda
 
+36 30 382 9220
iroda@lighthouselegal.hu
Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dr. Varga M. Péter Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.
© 2024 Dr. Varga M. Péter Ügyvédi Iroda